Algemene Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JRH LICHT EN GELUID 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

Geldigheid.

 

Artikel 1.

 

Deze algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de aanbiedingen van jrh licht en geluid en daarmede van de door jrh licht en geluid te sluiten overeenkomsten. Indien partijen van enige bepaling in onderling overleg wensen af te wijken dient zulks schriftelijk door jrh licht en geluid te zijn bevestigd.

 

 

 

Offertes

 

 

 

Artikel 2.

 

Iedere aanbieding is vrijblijvend. Alle bij de aanbieding vermelde gegevens worden naar beste weten en kunnen gegeven, nochtans zonder dat de opdrachtgever/klant daaraan rechten kan ontlenen.

 

 

 

Overeenkomst

 

 

 

Artikel 3.

 

Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de verstrekte opdracht door beide partijen. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan per brief en/of per email/WhatsApp .

 

Overeenkomsten aangegaan door medewerkers van jrh licht en geluid zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging door jrh licht en geluid . Het bovenstaande geldt eveneens voor afspraken tot wijziging van reeds gesloten overeenkomsten behoudens prijswijzigingen.

 

 

 

Prijzen

 

 

 

Artikel 4

 

-De door jrh licht en geluid opgegeven prijzen bij huur en verhuur, bij verrichten van diensten en bij aanneming van werk zijn gebaseerd op de prijsbepalende factoren. Indien de door jrh licht en geluid opgegeven prijzen derhalve op de dag van casu quo huur en verhuur, casu quo bij de uitvoering van opgedragen diensten resp. werkzaamheden, niet gehandhaafd kunnen worden door oorzaken buiten de invloedssfeer van jrh licht en geluid , door welke oorzaak dan ook, dan behoudt jrh licht en geluid zich het recht voor deze prijsstijgingen door te

 

berekenen.

 

-Bij overschrijding van de offerteprijs behoudt jrh licht en geluid het recht voor om op grond van een door jrh licht en geluid te overleggen nacalculatie voor het meerwerk het uiteindelijke factuurbedrag aan te passen.

 

-Kosten die voortvloeien uit voorschriften en/of regelgeving van de opdrachtgever/klant of derden zullen te allen tijde worden doorberekend aan de klant.

 

 

 

Overmacht.

 

 

 

Artikel 5

 

Indien jrh licht en geluid door overmacht verhinderd is overeenkomsten geheel of gedeeltelijk na te komen, dan wel tijdig na te komen, is jrh licht en geluid gerechtigd de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te annuleren, resp. tijdelijk op te schorten, zonder dat de opdrachtgever/klant deswege jegens jrh licht en geluid enige aanspraak heeft.

 

De opdrachtgever/klant blijft aan jrh licht en geluid de overeengekomen tegenprestatie verschuldigd onder aftrek van dat deel, dat geacht kan worden de tegenprestatie te zijn voor het geannuleerde respectievelijke opgeschorte deel van de overeenkomst. Voert hij het tijdelijk opgeschorte deel van de overeenkomst later toch uit, dan is de opdrachtgever/klant de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd zonder enige korting. Wanneer de overmachtssituatie het gevolg is van opgestelde regelgeving vanuit derden en/of de opdrachtgever/klant en/of regelgeving ingesteld vanuit overheidswege, blijft de opdrachtgever/klant gehouden om het volledige overeengekomen bedrag te voldoen op rekening aan jrh licht en geluid.

 

 

Ook wanneer de ontstane overmachtssituatie het gevolg is van opgestelde regelgeving danwel handelingen vanuit derden en/of de opdrachtgever/klant en/of regelgeving ingesteld vanuit overheidswege en/of als gevolg van handelingen van/door de overheid, blijft de opdrachtgever/klant gehouden om het volledige overeengekomen bedrag te voldoen op rekening van jrh licht en geluid.

 

 

Onder overmacht wordt onder andere begrepen alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk waaronder, doch niet gelimiteerd tot, storm, overstromingen, een pandemie en andere (natuur)rampen, belemmeringen door derden, stakingen, onlusten, uitsluitingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, verlies of beschadiging van materiaal, ziekte van onvervangbare medewerkers,vertraagde levering van door jrh licht en geluid bestelde goederen en materialen, transportmoeilijkheden, machinale en andere buiten de schuld van jrh licht en geluid in haar bedrijf optredende storingen w.o. breuk in haar machines en gereedschappen en andere soortgelijke voorvallen, waaronder mee begrepen voorvallen veroorzaakt door personen in dienstbetrekking van jrh licht en geluid of door jrh licht en geluid aangewezen.

 

 

 

Schade

 

 

 

Artikel 6

 

De opdrachtgever/klant is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade van welke aard ook die door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn personeel, zijn bezoekers, personen die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn dan wel op welke ook aan goederen van en over personen werkzaam bij jrh licht en geluid in het kader van de opdracht wordt veroorzaakt en is verplicht jrh licht en geluid te vrijwaren van alle aanspraken die anderen in verband met een en ander tegen jrh licht en geluid zou kunnen gelden.

 

 

 

 

 

Betalingsvoorwaarden.

 

 

 

Artikel 7.

 

 

 

Aanbetaling

 

In alle gevallen wordt er een aanbetaling gehanteerd tenzij hiervan na overleg tussen partijen schriftelijk wordt afgeweken door jrh licht en geluid. De aanbetaling betreft 25% na akkoord op offerte en dient te worden voldaan binnen de door jrh licht en geluid vastgestelde betalingstermijn. De opdrachtgever/klant ontvangt hiertoe een zogeheten aanbetalingsfactuur. De aanbetaling zal verrekend worden met de eindfactuur.(word niet altijd gedaan)

 

 

 

Artikel 8

 

Overige betalingsvoorwaarden

 

Betaling van de eindfactuur gebeurt per facturatie uiterlijk op de dag voorafgaand aan de eerste dag van opbouw tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders staat vermeld in de factuur.

 

Ingeval van betaling bij levering dient deze contant te gebeuren.

 

In uitzonderlijke gevallen en uitsluitend in overleg met jrh licht en geluid, vindt facturatie achteraf plaats. De betalingstermijn die dan geldt is zoals overeengekomen en/of vermeld zoals vermeld in de factuur.

 

 

 

Bij overschrijding van de betalingstermijn is – zonder dat enige ingebrekestelling is vereist – de wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag voor iedere maand, een gedeelte van een maand gedurende welke de betalingstermijn is overschreden.

 

Eveneens is bij overschrijding van de betalingstermijn het verschuldigde ineens opeisbaar zonder dat

 

ingebrekestelling noodzakelijk is, terwijl, indien de betaling in meerdere gedeelten zou geschieden, verzuim t.a.v. een gedeelte, het gehele restant van de schuld jegens jrh licht en geluid , zonder nadere ingebrekestelling eveneens opeisbaar doet zijn. Goederen en materialen door de opdrachtgever/klant ter beschikking gesteld aan jrh licht en geluid, worden eerst tegen ontvangstbewijs teruggeven, nadat alle door de opdrachtgever/klant verschuldigde betalingen zijn

 

verricht.

 

Door jrh licht en geluid bij verkoop geleverde goederen en materialen blijven haar eigendom, totdat de gehele verkoopprijs en eventuele kosten, betrekking hebbende op de desbetreffende opdracht tot levering zijn betaald. jrh licht en geluid behoudt zich het recht voor een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling c.q. termijnbetaling te vorderen.

 

 

 

 

 

 

 

Incassokosten.

 

 

 

Artikel 9.

 

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter invordering van achterstallige posten komen voor rekening van de opdrachtgever/klant. In ieder geval is dan de opdrachtgever/klant tenminste een bedrag van 15 % over de vordering

 

verschuldigd.

 

 

 

 

 

Geschillen

 

 

 

Artikel 10.

 

Ten aanzien van alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten en transacties door jrh licht en geluid aangegaan is de rechter te Den Bosch bij uitsluiting bevoegd. Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.

 

 

 

 

 

Huur en verhuur

 

 

 

Duur

 

 

 

Artikel 11

 

De opdrachtgever/klant is gehouden toe te zien op het tijdig terugbezorgen van het gehuurde dan wel dient deze jrh licht en geluid tijdig in staat te stellen de ver/gehuurde goederen terug te halen. Overschrijding van de huurtermijn is enkel geoorloofd met schriftelijke toestemming van jrh licht en geluid. Bij overschrijding waarvoor toestemming is verkregen van jrh licht en geluid, wordt de vermelde algemeen geldende dagprijs in rekening gebracht.

 

Wordt de huurtermijn overschreden zonder toestemming van jrh licht en geluid, dan is huurder per dag, behalve de hiervoor genoemde dagprijs een onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete verschuldigd gelijk aan het dubbele van de dagprijs, ongeacht diens verplichting tot het betalen van de wegens te late terug bezorging geleden schade, voor zover deze het boetebedrag overschrijdt. Een huurdag voor apparatuur omvat 24 uur en vangt aan om 9.00 uur ‘s morgens.

 

 

 

 

 

Prijzen

 

 

 

Artikel 12

 

De algemene huurprijzen zijn gebaseerd op betaling conform onze betalingsvoorwaarden tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en af ons adres van vestiging (lees exclusief bediening, transport, opstelling en aansluiting apparatuur) waar de apparatuur in aanwezigheid van opdrachtgever/klant of door hem aangewezen derde gecontroleerd kan worden op de juiste werking en indien door opdrachtgever/klant gewenst, instructie wordt gegeven. De te verhuren apparatuur is in zijn uitvoering standaard. Huurprijzen van apparatuur bij volgdagen gelden alleen voor een ononderbroken huurtermijn.

 

Kosten die jrh licht en geluid genoodzaakt is te maken als gevolg van regels die door de opdrachtgever/klant of derden zijn opgesteld of vanuit overheidswege zijn ingesteld, zullen te allen tijde in rekening worden gebracht bij de klant/opdrachtgever.

 

 

 

 

 

Aansprakelijkheid

 

 

 

Artikel 13

 

jrh licht en geluid is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer zij als gevolg van handelingen van en/ofregels opgesteld door derden en/of de opdrachtgever/klant en/of van overheidswege ingesteld of handelingen van/door de overheid niet kan leveren conform afspraak. Tevens blijft de opdrachtgever/klant gehouden om het volledige overeengekomen bedrag te voldoen aan jrh licht en geluid.

 

 

jrh licht en geluid is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand, storing of slecht functioneren van het gehuurde of gedeelte daarvan, dan wel schade ontstaan door diensten van bedienend personeel ter beschikking gesteld door jrh licht en geluid. In alle gevallen zal de aansprakelijkheid van jrh licht en geluid echter niet verder gaan dan het op een ander tijdstip opnieuw beschikbaar stellen van haar apparatuur en bedienend personeel voor het zo mogelijk opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden resp. opnemen of uitzenden van het oorspronkelijk opgegeven doel resp. de geplande opdracht. Bij lichtopdrachten is het doorbrand risico voor jrh licht en geluid op voorwaarde dat de doorgebrande lampen worden ingeleverd.

 

 

 

Wij zullen de door opdrachtgever/klant ons toevertrouwde materialen zoals apparatuur, instrumentarium en gegevensdragers documenten en andere te gebruiken/te reproduceren/op te nemen materialen met grote zorg behandelen. Wij sluiten echter uit iedere aansprakelijk voor het beschadigen of verloren gaan van ter beschikking gestelde materialen door welke oorzaak dan ook, behoudens opzet of grove schuld onzerzijds.

 

In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdrachtgever/klant deze voor zijn rekening en risico te verzekeren, de opdrachtgever/klant vrijwaart jrh licht en geluid voor aanspraken van verzekeraars en derden terzake van anderen.

 

 

 

Verplichtingen en verantwoordelijkheden Opdrachtgever/Klant

 

 

 

Artikel 14.

 

De opdrachtgever/klant is aansprakelijk voor alle schade en/of verlies aan het gehuurde, welke tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan door nalatigheid of verkeerd gebruik van de zijde van de opdrachtgever/klant, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden), zal de opdrachtgever/klant aan jrh licht en geluid verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging. De opdrachtgever/klant is gehouden om om zich inzake deze verantwoordelijkheid te verzekeren en toezicht te regelen wanneer dit nodig is.

 

 

 

Artikel 15.

 

De opdrachtgever/klant zal het gehuurde als een goed huisvader en volgens de technische voorwaarden van jrh licht en geluid behandelen. Het is hem niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen of te repareren en andere dan door jrh licht en geluid voorgeschreven software te gebruiken.

 

 

 

Artikel 16.

 

De opdrachtgever/klant is niet bevoegd zijn rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen. De opdrachtgever/klant ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om zelf van het gehuurde gebruik te maken op de daarvoor opgegeven locaties, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

 

 

Artikel 17.

 

In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal de opdrachtgever/klant jrh licht en geluid per omgaande hierover informeren is de opdrachtgever klant te allen tijde verantwoordelijk voor deze schade.

 

 

 

Artikel 18.

 

De opdrachtgever/klant zal jrh licht en geluid te allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren. Tevens behoudt jrh licht en geluid het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technische inspectie en onderhoud waarbij jrh licht en geluid voor vervangende apparatuur zorg draagt.

 

 

 

Wanprestatie opdrachtgever/klant.

 

 

 

Artikel 19.

 

Ingeval van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de opdrachtgever/klant van enige verplichting van de Huurovereenkomst zal jrh licht en geluid, zonder enige aanmaning of schriftelijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte ervan ontbinden, danwel zal jrh licht en geluid voor het niet nagekomen gedeelte de daartoe behorende goederen en materialen terug halen. Voorgaande laat onverminderd de aanspraak van jrh licht en geluid op volledige vergoeding van de overeengekomen bedragen en volledige vergoeding van schade.

 

 

 

Annulering door opdrachtgever/klant

 

 

 

Artikel 20.

 

Ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering van een huurovereenkomst door de opdrachtgever/klant nadat de opdracht reeds is opgebouwd of minder dan 24 uur voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de huur, blijft het overeengekomen huurbedrag volledig verschuldigd.

 

-Bij annulering binnen 2 weken en voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de huur/opbouw is de opdrachtgever/klant 75% van het overeengekomen huurbedrag verschuldigd.

 

-Bij annulering binnen 3 weken voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de huur/opbouw is de opdrachtgever/klant 50% van het overeengekomen huurbedrag verschuldigd.

 

-Bij annulering binnen 4 weken voor overeengekomen aanvangstijdstip van de huur/opbouw is de opdrachtgever/klant 25% van het overeengekomen huurbedrag verschuldigd.

 

-Bij annulering binnen 5 weken voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de huur/opbouw is de opdrachtgever/klant 10% van het overeengekomen huurbedrag verschuldigd.

 

Dit geldt ook voor annuleringen vanuit opdrachtgever/klant die het gevolg zijn van overmachtssituaties.

 

 

 

Wanneer door annulering van een definitieve boeking door ons kosten zijn gemaakt ten behoeve van de ontvangen opdracht die het verschuldigde deel van het factuurbedrag bij annulering overschrijden, worden deze kosten te allen tijde aan opdrachtgever/klant en rekening gebracht.

 

Ook wanneer een annulering het gevolg is van een overmachtsituatie en/of regelgeving opgesteld door en/of handelingen van klant/opdrachtgever en/of derden dan wel regelgeving ingesteld vanuit overheidswege en/of handelingen van de overheid blijft de klant/opdrachtgever het overeengekomen huurbedrag verschuldigd aan jrh licht en geluid conform de bovengenoemde percentages met bijbehorende termijnen.

 

 

 

 

 

Aflevering van uitgevoerde opdrachten/te leveren materialen.

 

 

 

Artikel 21.

 

Indien met de opdrachtgever/klant is overeengekomen dat materialen te leveren door jrh licht en geluid of ter beschikking gesteld aan jrh licht en geluid en te leveren aan opdrachtgever/klant, op een vastgestelde datum afgehaald zullen worden, en opdrachtgever/klant bedoelde materialen niet op de vastgestelde datum heeft opgehaald, dan is jrh licht en geluid gerechtigd – op kosten van de opdrachtgever/klant – deze materialen te doen vervoeren en op te slaan of te verzenden naar adres van opdrachtgever/klant.

 

 

 

 

 

Auteursrechten.

 

 

 

Artikel 22.

 

Opdrachtgever/klant vrijwaart ons volledig tegen aanspraken van derden, terzake van inbreuk op auteursrechten en aanverwante rechten ten gevolge van door ons ten behoeve van opdrachtgever/klant te verrichten overschrijvingen, vermenigvuldigingen, montages, opnamen van muziek, films, videobanden, TV-uitzendingen en dergelijke.

 

 

 

Tot Slot

 

 

 

Artikel 23.

 

Wij behouden ons het recht voor om voor of tijdens een productie/opdracht deze te weigeren c.q. te staken, om welke reden dan ook.

 

Wanneer een productie/opdracht afgebroken wordt door ons, zullen de verrichte werkzaamheden tegen kostprijs worden berekend. Tenzij het afbreken van de productie/opdracht het gevolg is van regelgeving van derden, de opdrachtgever/klant of van regelgeving die van overheidswege is ingesteld.

 

Eventuele aanbetalingen zullen echter nimmer worden gerestitueerd. Onzerzijds zal altijd een opdracht geweigerd worden, wanneer naar onze mening de medewerking aan of uitvoering van de aangeboden opdracht strafrechtelijke risico’s dan wel gezondheidsrisico’s kan opleveren.

 

 

 

Wanneer een optie niet tenminste vijf dagen voor de optiedag(en) of voor de schriftelijk vermelde optietermijn is verstreken omgezet is in een definitieve boeking, dan wel annulering, welke beide schriftelijk dienen te geschieden, vervalt automatisch de gegeven optie. Wij behouden ons het recht voor, optiehouders de mogelijkheid te bieden zich binnen een schriftelijk door ons nader te bepalen te bepalen termijn, te doen uitspreken of de optie al dan niet wordt omgezet

 

Contactgegevens

 Hinmanweg 9K, 

 

7575 BE Oldenzaal 

 

 0612032004

 

 Info@jrhlichtengeluid.nl